POLITYKA PRYWATNOŚCI & COOKIE

Niniejsza Polityka Prywatności & Cookie ma na celu dostarczenie informacji na temat tego, w jaki sposób Anna Zalewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Zalewska, gromadzi, przechowuje i chroni Twoje dane osobowe, w tym pliki cookie. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach, a także uzyskasz informacje wymagane zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”).

 1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Zalewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Zalewska, NIP 4990600088, (zwaną dalej „Administratorem”). Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: kancelaria@radcaprawnyzalewska.pl.

 1. Kategorie podmiotów danych osobowych

Polityka Prywatności & Cookie kierowana jest do następujących podmiotów:

 1. klientów i potencjalnych klientów Administratora, (zwanymi dalej „Klientami”), oraz przedstawicieli Klientów Administratora, (zwanymi dalej „Przedstawicielami Klientów”) w tym osób kontaktujących się z Administratorem telefonicznie, a także za pośrednictwem korespondencji e-mail oraz formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.radcaprawnyzalewska.pl/kontakt,

 2. osób odwiedzających stronę internetową www.radcaprawnyzalewska.pl, (zwanymi dalej

„Osobami Odwiedzającymi”),

 1. osób korzystających z platformy internetowej umożliwiającej zakup dokumentów, (zwanymi dalej „Dokumentami” lub pojedynczo „Dokumentem”), działającej pod adresem www.radcaprawnyzalewska.pl/sklep, (zwanymi dalej „Kupującymi”),

 2. osób biorących udział w rekrutacjach Administratora (zwanymi dalej Kandydatami”).

 1. Zakres, cele oraz okres przetwarzania danych osobowych

 1. W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe następujących podmiotów:

  1. Klientów imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL, firma oraz adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP oraz REGON, numer rachunku bankowego,

  2. Przedstawicieli Klientów – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL oraz stanowisko służbowe,

  3. Osób Odwiedzających adres IP,

  4. Kupujących – imię i nazwisko, firma oraz adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres e-mail, nr telefonu, numer NIP, a także przedmiot i wartość zamówienia,

  5. Kandydatów imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,

wykształcenie, doświadczenie zawodowe.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w poniżej wskazanych celach:

  1. w stosunku do Klientów oraz Przedstawicieli Klientów:

   1. podjęcie działań przed zawarciem umowy i wykonywanie umowy zlecenia zawartej z Klientem, (zwaną dalej „Umową”). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Okres przetwarzania danych osobowych: czas obowiązywania Umowy oraz rozliczeń po rozwiązaniu Umowy,

   2. realizacja zobowiązań podatkowych ciążących na Administratorze, tj. przechowywanie umów, faktur VAT i innych dokumentów księgowych, dokonywanie rozliczeń zobowiązań podatkowych. Podstawą prawną

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Okres przetwarzania danych

osobowych: okres przedawnienia zobowiązań podatkowych,

   1. dochodzenie, zabezpieczenie lub obrona ewentualnych roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Okres przetwarzania danych osobowych: okres przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,

   2. udzielenie odpowiedzi na złożone zapytania związane z prowadzoną działalnością przez Administratora telefonicznie, za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.radcaprawnyzalewska.pl/kontakt. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Okres przetwarzania danych osobowych: czas prowadzenia korespondencji z Klientem w celu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi;

  1. w stosunku do Osób Odwiedzających:

   1. o charakterze analitycznym i statystycznym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Osób Odwiedzających i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności strony internetowej www.radcaprawnyzalewska.pl Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest ulepszenie jakości oferowanych przez Administratora usług lub Dokumentów za pośrednictwem platformy internetowej umożliwiającej ich zakup. Okres przetwarzania danych osobowych: zakończenie użytkowania strony internetowej www.radcaprawnyzalewska.pl;

  2. w stosunku do Kupujących:

   1. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży Dokumentu za pośrednictwem platformy internetowej umożliwiającej ich zakup, w związku z tym Administrator przetwarza dane w celu realizacji zamówienia, w tym przekazania informacji o jego szczegółach, zarządzania płatnościami za zakupione Dokumenty, wystawienia faktury lub paragonu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. realizacja umowy sprzedaży Dokumentu. Okres przetwarzania

danych osobowych: czas obowiązywania umowy sprzedaży Dokumentu oraz

rozliczeń po rozwiązaniu umowy,

   1. dochodzenie, zabezpieczenie lub obrona ewentualnych roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Okres przetwarzania danych osobowych: okres przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy sprzedaży Dokumentu,

   2. obsługa zapytań składanych za pośrednictwem poczty e-mail. Przetwarzanie danych w tym celu jest realizowane na podstawie zawartej umowy sprzedaży Dokumentu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub jeżeli zapytanie dotyczy praw, o których mowa w Polityce Prywatności & Cookie lub reklamacji Dokumentu, to podstawą przetwarzania danych może być też wymóg wypełnienia nałożonych na Administratora obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przetwarzania danych osobowych: okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży Dokumentu oraz obsługi posprzedażowej, tj. okres niezbędny do realizacji ewentualnych reklamacji;

  1. w stosunku do Kandydatów:

   1. przeprowadzenie procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Okres przetwarzania danych osobowych: czas rozstrzygnięcia i zakończenia rekrutacji,

   2. przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Okres przetwarzania danych osobowych: czas nie dłuższy niż 24 miesięcy, o ile zgoda nie została wcześniej wycofana.

 1. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

 1. Prawa, które przysługują Ci w związku z tym, że Administrator przetwarza Twoje dane

osobowe:

  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do treści Twoich danych osobowych,

  2. prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. prawo do przenoszenia danych;

 1. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że Administrator naruszył obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Ze wszystkich wskazanych powyżej praw możesz skorzystać kontaktując się z Administratorem na adres e-mail: kancelaria@radcaprawnyzalewska.pl

Wystarczy, że opiszesz prawo, z którego chcesz skorzystać. W celu realizacji przysługujących Tobie praw, w szczególności w celu dokonania identyfikacji, Administrator może poprosić Ciebie o podanie nam dodatkowych informacji.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 1. Odbiorcą Twoich danych będą pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy IT oraz sprzęt Administratora, dostarczające infrastrukturę IT (hosting), czy świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, pocztowe, kurierskie.

 2. Wszyscy odbiorcy mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 3. Odbiorcami Twoich danych mogą być również inne podmioty lub organy, jeżeli będzie to niezbędne dla prowadzenia na Twoją rzecz obsługi prawnej, w tym wykonywania w Twoim imieniu przez Administratora zleconych w związku z zawartą umową czynności.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Wymóg podania danych osobowych Administratorowi kształtuje się inaczej w zależności, do której kategorii podmiotów należysz:

 1. Klientów

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Administratorem Umowy, a także do jej prawidłowego wykonania.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie związane z prowadzoną działalnością przez Administratora telefonicznie, za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.radcaprawnyzalewska.pl/kontakt

W takich sytuacjach brak podania żądanych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia Umowy i jej wykonania, a także uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie.

 1. Przedstawicieli Klientów

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia Umowy lub jej wykonania przez Klientów, w których imieniu Przedstawiciele działają.

 1. Osoby Odwiedzające

Ustawienie opcji plików Cookie, w taki sposób, aby nie ujawniać Administratorowi adresu IP Osób Odwiedzających, nie umożliwia korzystania ze strony internetowej www.radcaprawnyzalewska.pl

 1. Kupujący

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży Dokumentu z Administratorem, która zgodnie z regulaminem Sklepu stanowi umowę na odległość. Brak ich uzyskania uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży Dokumentu.

 1. Kandydaci

Brak podania danych osobowych przez Kandydatów w CV uniemożliwia wzięcie udziału

w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora.

 1. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Administratora

Administrator dokłada wszelkie starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i chronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

 1. Profilowanie danych osobowych

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na Twoją sytuację.

 1. Polityka Plików Cookie

Podczas korzystania ze strony internetowej www.radcaprawnyzalewska.pl przez Osób Odwiedzających na ich komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przypisywane i zapisywane przez przeglądarkę, z której Osoby Odwiedzające korzystają na dysku twardym i przez które pewne informacje przepływają do strony, która wykorzystuje plik cookie. Wskazane mechanizmy stosowane są w celu ułatwienia Osobom Odwiedzającym korzystania ze strony internetowej Administratora, poznania preferencji w zakresie sposobu korzystania ze strony internetowej Administratora, wyświetlania reklam i informacji dostosowanych do preferencji Osób Odwiedzających.

 1. Strona internetowa Administratora wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

  1. Pliki cookie sesji

Pliki cookie sesji przechowują tzw. ID sesji, za pomocą którego można przypisać różne zapytania przeglądarki internetowej do wspólnej sesji. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki i powrocie na stronę internetową, strona internetowa nie rozpozna Osobę Odwiedzającą. Osoba Odwiedzająca musi zalogować się ponownie (jeśli logowanie jest wymagane) lub zresetować szablony i preferencje, jeśli strona oferuje te funkcje. Następnie generowany jest nowy plik cookie sesji, który przechowuje informacje Osób Odwiedzających i pozostaje aktywny do momentu opuszczenia strony i zamknięcia przeglądarki.

  1. Trwałe pliki cookie

Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie i służą do przechowywania informacji takich jak sesja zakupowa. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

 1. Cele, w jakich wykorzystywane są pliki cookie

Administrator wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

  1. Niezbędne pliki cookie

Korzystanie z niezbędnych plików cookie ma kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby. Tych plików cookie nie można wykluczyć, a zatem zgoda Osoby Odwiedzającej na tą kategorię plików cookie nie jest wymagana.

Nazwa

Czas trwania

Opis

cookieyes-consent

1 rok

CookieYes ustawia ten plik cookie w celu zapamiętania preferencji zgody Osób Odwiedzających, aby ich

preferencje były respektowane podczas  

kolejnych wizyt na tej witrynie. Nie zbiera on ani nie przechowuje żadnych danych osobowych Osób

Odwiedzających witrynę.

ARRAffinitySameSite

sesja

Ten plik cookie jest ustawiany przez chmurę Windows Azure i służy do równoważenia obciążenia, aby zapewnić, że żądania stron odwiedzających są kierowane do tego samego serwera w każdej sesji

przeglądania.

ARRAffinity

sesja

Ten plik cookie jest ustawiany przez usługę aplikacji Azure i pozwala usłudze wybrać odpowiednią instancję ustanowioną przez Osobę Odwiedzającą w celu dostarczenia kolejnych żądań dokonanych przez tą

Osobę Odwiedzającą.

elementor

nigdy

Motyw WordPress witryny korzysta z tego pliku cookie. Umożliwia on właścicielowi witryny wprowadzenie lub zmianę zawartości witryny w czasie

rzeczywistym.

wpEmojiSettingsSupports

sesja

WordPress ustawia ten plik cookie, gdy Osoba Odwiedzająca wchodzi w interakcję z emoji na stronie WordPress. Pomaga to określić, czy przeglądarka Osoby Odwiedzającej może poprawnie

wyświetlać emoji.

  1. Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

  1. Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób Osoby Odwiedzające wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby Osób Odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp. Bez udzielenia zgodny na nie, Administrator nie będzie wiedzieć, kiedy strona internetowa została odwiedzona i nie będzie w stanie poprawiać jej wydajności.Nazwa

Czas trwania

Opis

sbjs_migrations

Sesja

Sourcebuster ustawia ten plik cookie w celu zidentyfikowania źródła wizyty i przechowuje informacje o działaniach Osoby Odwiedzającej w plikach cookie. Ten analityczny i behawioralny plik cookie jest używany do poprawy doświadczenia Osób Odwiedzających

na stronie internetowej.

sbjs_current_add

Sesja

Sourcebuster ustawia ten plik cookie w celu zidentyfikowania źródła wizyty i przechowuje informacje o działaniach Osoby Odwiedzającej w plikach cookie. Ten analityczny i behawioralny plik cookie jest używany do poprawy doświadczenia Osób Odwiedzających

na stronie internetowej.

sbsj_first_add

Sesja

Sourcebuster ustawia ten plik cookie w celu zidentyfikowania źródła wizyty i przechowuje informacje o działaniach Osoby Odwiedzającej w plikach cookie. Ten analityczny i behawioralny plik cookie jest używany do poprawy doświadczenia Osób Odwiedzających

na stronie internetowej.

sbsj_current

Sesja

Sourcebuster ustawia ten plik cookie w celu zidentyfikowania źródła wizyty i przechowuje informacje o działaniach Osoby Odwiedzającej w plikach cookie.

Ten analityczny i behawioralny plik  

cookie jest używany do poprawy

doświadczenia Osób Odwiedzających

na stronie internetowej.

sbjs_first

Sesja

Sourcebuster ustawia ten plik cookie w celu zidentyfikowania źródła wizyty i przechowuje informacje o działaniach Osoby Odwiedzającej w plikach cookie. Ten analityczny i behawioralny plik cookie jest używany do poprawy doświadczenia Osób Odwiedzających

na stronie internetowej.

sbsj_udata

Sesja

Sourcebuster ustawia ten plik cookie w celu zidentyfikowania źródła wizyty i przechowuje informacje o działaniach Osoby Odwiedzającej w plikach cookie. Ten analityczny i behawioralny plik cookie jest używany do poprawy doświadczenia Osób Odwiedzających

na stronie internetowej.

sbsj_session

1 godzina

Sourcebuster ustawia ten plik cookie w celu zidentyfikowania źródła wizyty i przechowuje informacje o działaniach Osoby Odwiedzającej w plikach cookie. Ten analityczny i behawioralny plik cookie jest używany do poprawy doświadczenia Osób Odwiedzających

na stronie internetowej.

  1. Wydajnościowe pliki cookie

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla Osób Odwiedzających.

  1. Reklamowe pliki cookie

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania Osobom Odwiedzającym spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych, związanych ze stosowaniem plików cookie

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania Umowy lub umowy sprzedaży Dokumentu, a także podjęcia działań przed ich zawarciem w szczególności dostarczenia usług i funkcjonalności strony internetowej, z którego Osoba Odwiedzająca korzysta. W przypadku niezbędnych plików cookie zgoda Osoby Odwiedzającej nie jest wymagana, ponieważ pliki te zapewniają pełne i ciągłe wyświetlanie zawartości strony internetowej,

  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniem analitycznych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na instalację i wykorzystanie plików cookie, udzieloną zgodnie z lit. c poniżej,

  3. Podczas odwiedzania strony internetowej Osobie Odwiedzającej wyświetlane jest okno z komunikatem, że na stronie używane są pliki cookie. Jeśli użytkownik kliknie opcję „zaakceptuj wszystkie” będzie to oznaczać, że wyraził zgodę na wszystkie pliki cookie znajdujące się na stronie internetowej i potwierdza, że zapoznał się z Polityką Prywatności & Cookie.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

  1. W przypadku wyrażenia zgód na instalację i wykorzystanie funkcjonalności plików cookie, dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody zgodnie z pkt. 3) lit. c Polityki Prywatności & Cookie,

  2. W przypadku wystąpienia roszczeń okres przechowywania danych może zostać wydłużony o czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jednakże nie dłużej niż do czasu ich przedawnienia.

 1. Wykorzystywanie narzędzi technologicznych w celach analityki internetowej

i marketingowych

 1. Google Analytics

W celach analizy użytkowania strony internetowej Administrator wykorzystuje Google Analytics – narzędzie do analityki internetowej firmy Google LLC, które automatycznie przetwarza w tym celu dane Osób Odwiedzających (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) oraz tworzy na ich podstawie pseudonimowane profile Osób Odwiedzających. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Adres IP Osób Odwiedzających co do zasady nie jest łączony z innymi danymi zebranymi przez Google LLC. Podstawę prawną korzystania z usługi Google Analytics stanowi dobrowolna zgoda Osoby Odwiedzającej, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wszelkie dane przekazane w ramach korzystania z tej usługi, takie jak pliki cookie, adres ID lub identyfikatory reklam, są usuwane automatycznie po upływie 14 dni. Dane, które przekroczą ustawiony limit okresu przechowywania, są usuwane automatycznie raz w miesiącu.

Przetwarzanie danych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie zawartej z Google LLC umowy powierzenia danych. Można zablokować korzystanie z plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku niektóre z funkcji strony internetowej mogą być niedostępne.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności podczas korzystania z usługi Google Analytics można uzyskać na:

 1. Google Maps

Na stronie internetowej Administrator korzysta z serwisu Mapy Google (Google Maps).

Jest to usługa świadczona przez Google LLC. W trakcie ładowania podstron zawierających

kod usługi Mapy Google przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami należącymi do Google LLC, pobiera zawartość mapy i osadza ją w odpowiednim miejscu wyświetlanej strony za pośrednictwem tak zwanego elementu iFrame. Jeśli Osoba Odwiedzająca nie wyraża zgody na pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Google LLC danych sesji podczas korzystania ze strony internetowej Administratora, może wyłączyć wykonywanie kodu JavaScript w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie obsługi JavaScript spowoduje jednak, że dalsze korzystanie z map zamieszczonych na stronie internetowej Administratora nie będzie możliwe. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google LLC znajdziesz w polityce prywatności tej firmy:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 1. Google reCAPTCHA

Celem zabezpieczenia przed spamem oraz zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowemu użytkowaniu formularza internetowego (np. przy użyciu szkodliwych botów), ze stroną internetową Administratora zintegrowane zostało narzędzie Google LLC – reCAPTCHA, które przetwarza w tym celu dane Osób Odwiedzających (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z strony internetowej Administratora) i na ich podstawie za pomocą skryptów JavaScript i plików cookie przeprowadza analizę korzystania przez Osoby Odwiedzające ze strony internetowej Administratora. Dane osobowe wprowadzane przez Osobę Odwiedzającą w poszczególnych polach formularza na stronie internetowej Administratora nie będą odczytywane lub zapisywane.

 1. Wtyczki społecznościowe

Na stronie internetowej Administrator wykorzystuje tzw. wtyczki społecznościowe, kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram oraz LinkedIn, należących odpowiednio do Meta Platforms Inc. oraz Microsoft Corporation. Dane są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy Osoba Odwiedzająca aktywnie kliknie w odpowiedni przycisk wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę wtyczki przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego. Osoba Odwiedzająca zostanie przekierowana do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu

społecznościowego, a przeglądarka internetowa Osoby Odwiedzającej nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tychże serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookie. Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę, dane osobowe Osoby Odwiedzającej są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem danych osobowych Osoby Odwiedzającej. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przez Osobę Odwiedzającą w przycisk wtyczki, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy.

Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy Osoba Odwiedzająca posiada konto w danym portalu społecznościowym lub czy jest zalogowany. W przypadku, gdy Osoba Odwiedzająca jest zalogowana na danej platformie społecznościowej, to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Osobę Odwiedzającą konta (profilu).

W celu uzyskania więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych osobowych, w tym zasad ich przetwarzania przez dostawcę danego portalu należy zapoznać się z politykami prywatności tychże dostawców.

 1. Zmiany w Polityce Prywatności & Cookie

Polityka Prywatności & Cookie może być okresowo zmieniana. Przyczyną zmian dokumentu mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, czy rozwój strony internetowej Administratora. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do Polityki Prywatności & Cookie w przyszłości będą publikowane i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Administrator zaleca każdorazowo przeglądanie Polityki Prywatności & Cookie przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronie internetowej Administratora.

Data ostatniej aktualizacji: 09.04.2024 r.

Radca prawny, Anna Zalewska

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Zalewska
GDAŃSK

ul. Ignacego Matuszewskiego 8/4
80 -288 Gdańsk
T: +48 533 918 908
E: kancelaria@radcaprawnyzalewska.pl

SŁUPSK

al. 3 Maja 44, pok. 135
76 -200 Słupsk
T: +48 533 918 908
E: kancelaria@radcaprawnyzalewska.pl